Το Observal δημιουργήθηκε το 2008 ως μια θεματική διαδικτυακή πύλη για την παρακολούθηση και την ανάλυση που αναπτύχθηκε στην Ισπανία σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της εργασιακής εμπειρίας και/ή των μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών διαδρομών.

Το Observal αναπτύσσει μια γραμμή έρευνας και παρέμβασης που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην αναγνώριση των προσωπικών και επαγγελματικών ικανοτήτων. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ανοικτή στη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ ατόμων και ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται για τον τομέα της δια βίου μάθησης. Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών που σχετίζονται με την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.