3η Διακρατική Συνάντηση Έργου EPITOME

Στις 6 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 3η Διακρατική Συνάντηση Έργου του έργου EPITOME.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανισμών-εταίρων μας. Στόχος της συνάντησης ήταν η σύνοψη και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του έργου και των παραδοτέων που έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής, καθώς και η συζήτηση και ο σχεδιασμός της περαιτέρω υλοποίησης όλων των εναπομεινάντων δραστηριοτήτων για την πιλοτική εφαρμογή και την εξάπλωση του EPITOME World στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στη συνάντηση παρουσιάσαμε επτά εκπαιδευτικές προκλήσεις Minecraft που αναπτύχθηκαν σε διάφορα θέματα - μαθηματικά, φυσική, χημεία, κοινωνική ένταξη, οι οποίες θα αναπτυχθούν και θα επικυρωθούν τους επόμενους μήνες ως ένα νέο καινοτόμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Έχουν οριστεί πιο λεπτομερή σχέδια και καθήκοντα για τις δραστηριότητες του έργου που σχετίζονται με τη διάδοση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, τη διαδικασία επικύρωσης (πιλοτική εφαρμογή), τη δημιουργία του εικονικού χώρου Foundry, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και οδηγού και την οργάνωση πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.